Wednesday, November 16, 2016

Midterm Design Group Project 1-2559

นำเสนอผลงานออกแบบกลุ่มของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาคปกติ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับวิสาหกิจชุมชน กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 กลางภาคเรียนที่ 1/2559

No comments:

Post a Comment