Wednesday, November 25, 2015

สรุปผลการเรียนรู้วิชาออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ ภาคเรียนที่ 1/2558

ให้นักศึกษาตอบสรุปและแสดงความคิดเห็นต่อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ลงในโพสต์นี้ เรียนจนจบภาคเรียนที่ 1/2558 แล้ว นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์อะไรบ้าง จงตอบโดยแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์นี้ ที่นี่ ในประเด็นดังต่อไปนี้คือ ให้ครบถ้วน

1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.ด้านความรู้
3.ด้านปัญญา
4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.ด้านทักษะวิชาชีพ
7.ดังหลักฐานแสดงคือ แจ้งชื่อ-นามสกุล และกลุ่มเรียน

1.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ส่วนตัว ชื่อที่อยู่ URL:......
2.ได้สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบตามโครงการออกแบบส่วนบุคคลปลายภาคเรียน( Individual Final Design Project) ในรายวิชานี้ โดยได้เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์ไว้ที่เว็บไซต์ที่ http://issuu.com/.........สามารถคลิกเชื่อมโยงเข้าอ่านเอกสารโดยตรงได้ตามที่อยู่ URLเอกสารโดยตรงตามลิงค์นี้คือ...........

ต้อง Login ก่อนตอบกระทู้นี้

15 comments:

 1. ตอบสรุปหลังการเรียนการสอน
  นาย รัตนชัย ทองเผือก 5421301085
  1.้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ทำให้รู้จักคำว่าตรงต่อเวลา ทำงานส่งตามคำสั่งก็จะได้คะแนนตามงานที่ทำ
  2.ด้านความรู้ ได้รับความรู้จากการเรียนเพิ่มเติม แต่ก็ขึ้นอยู่ว่าจะนำไปใช้หรือไม่ อย่างไร ในความรู้ที่ อาจารย์ให้
  3.ด้านปัญญา จะได้ก็ต่อเมื่อเกิดจากความเพียรและทบทวนบทเรียนอยู่ประจำ
  4.ด้านทกษะความสำพันธ์ระหว่างบุคคล การเข้าหาอาจารย์ซักถามข้อสงสัย
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ นำทักษะไปใช้กับงานและกระบวนการทำงาน
  6.ด้านวิชาชีพ เื่อเปนการต่อยอดในการใช้ในการประกอบวิชาชีพ
  http://artd3302-rattanachai.blogspot.com/

  ReplyDelete
 2. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 3. ตอบสรุปหลังการเรียนการสอนวิชาออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ 1/2558
  นาย วัฒนชัย มะยุเรศ 5411306649 กลุ่มเรียน 201
  1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม > มีความตรงต่อเวลา และการให้เครดิตเจ้าของผลงาน ลิขสิทธิ์ต่างๆ
  2.ด้านความรู้ > มีความรู้เพิ่มเติมไม่ว่าจะทางด้านการออกแบบ ทักษะการใช้โปรแกรมหรือการสร้างสรรค์ผลงาน
  3.ด้านปัญญา > หากเรามีความเพียรพยายามก็จะเกิดปัญญาตามมา
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล > ทำให้รู้จักพูดคุยกับคนอื่นมากขึ้น
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ > ฝึกฝนด้านความคิดสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับการเรียนรู้การใช้โปรแกรมต่างๆ
  6.ด้านวิชาชีพ > เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ
  http://artd3302-watthanachai.blogspot.com/

  ReplyDelete
 4. ตอบสรุปหลังการเรียนรู้วิชาออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ ภาคเรียนที่ 1/2558
  นายเกียรติภูมิ โพธิ์ไพงาม 5411307084
  1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม - ทำให้ตรงต่อเวลา ทำให้มีความรับผิดชอบมากขึ้น
  2.ด้านความรู้ - ได้เรียนรู้ขั้นตอนและได้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนำมาต่อยอดในการออกแบบบรรจุภัณฑ์
  3.ด้านปัญญา - จะเกิดขึ้นได้ ขึ้นอยู่กับการทบทวนและค้นคว้าอยู่เสมอ
  4.ด้านทกษะความสำพันธ์ระหว่างบุคคล - อาจารย์จะคอยแนะแนวทางในการทำงานอย่างถูกต้องและชัดเจน
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ - ได้ใช้โปรแกรมต่างๆในการทำบรรจุภัณฑ์ และสามารถในทักษะที่อาจารย์สอน มาใช้กับงานที่อาจารย์สั่งได้
  6.ด้านวิชาชีพ - สามารถนำความรู้ในห้องเรียนที่อาจารย์สอนนำมาต่อยอด และสามารถนำมาประกอบเป็นอาชีพได้
  http://artd3302-kiettipoom.blogspot.com/

  ReplyDelete
 5. ตอบสรุปหลังการเรียนรู้วิชาออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ ภาคเรียนที่ 1/2558
  นางสาวปริญญ์ ทินราช 5411301863

  1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม
  - ทำให้รู้จักคิด ช่วยเหลือกัน ซื่อสัจต่อตัวเอง และผู้อื่น

  2.ด้านความรู้
  - ได้ความรู้เพิ่มเติม รู้จักคิดวิเคราะห์ วางแผนทำตามขั้นตอน มีระเบียบ นำไปปรับใช้กับชีวิต

  3.ด้านปัญญา
  - รู้สึกถึงการพัฒนา เรียนรู้จดจำสิ่งดีๆ เพื่อนำไปปรับใช้กับงานออกแบบต่อๆไป

  4.ด้านทักษะความสำพันธ์ระหว่างบุคคล
  - ได้รับคำแนะนำที่ดี มีเพื่อนให้คำปรึกษา มีอาจารย์ให้คำแนะนำ

  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  - มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ฝึกการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพัฒนาจากเดิมมากขึ้น

  6.ด้านวิชาชีพ
  - นำไปใช้ประกอบวิชาชีพได้

  7.ดังหลักฐานแสดงคือ แจ้งชื่อ-นามสกุล และกลุ่มเรียน
  - นางสาวปริญญ์ ทินราช (กลุ่ม201)
  http://artd3302-prin.blogspot.com/

  ReplyDelete
 6. ตอบสรุปหลังการเรียนรู้วิชาออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ ภาคเรียนที่ 1/2558
  นาย ณรงค์ชัย โยธา 5411301988

  1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม
  - ได้เรียนรู้จักคำว่าช่วยเหลือกันและกันและมีความเข้าใจซื่อสัตย์ต่อผู้อื่น

  2.ด้านความรู้
  - ได้ความรู้มากมายเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ รู้จักคิดวิเคราะห์ วางแผนในการทำงานให้มีระเบียบวินัย เพื่อที่ให้งานออกมาสำเร็จ

  3.ด้านปัญญา
  - มีการพัฒนาความคิดใหม่ๆ ขึ้นมาในการทำงานมากขึ้น

  4.ด้านทักษะความสำพันธ์ระหว่างบุคคล
  - ได้รับความรู้ซึ่งกันและกันและมีคำแนะนำจากเพื่อนและอาจารย์ที่ให้คำปรึกษา

  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  - มีการใช้ความคิด ในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยใหม่ ทำให้การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ พัฒนามากขึ้น

  6.ด้านวิชาชีพ
  - นำไปประยุกต์ใช้ในด้านวิชาชีพได้มากขึ้น

  7.ดังหลักฐานแสดงคือ แจ้งชื่อ-นามสกุล และกลุ่มเรียน
  - นาย ณรงค์ชัย โยธา (กลุ่ม201)
  http://artd3302-narongchai.blogspot.com/

  ReplyDelete
 7. 1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม
  - รู้จักความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเองและของส่วนรวม การทำงานร่วมกับผู้อื่น

  2.ด้านความรู้
  - ได้รับความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ทบทวนความรู้เก่า และนำมาใช้ทำงานในการเรียนวิชานี้ รับรู้ถึงแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวกับงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ สามารถมาเป็นกรณีศึกษาในการทำงานได้

  3.ด้านปัญญา
  - พัฒนาเรื่องกระบวนการคิด และการวางขั้นตอนในการทำงาน วิเคราะห์งาน รับรู้เทคนิคเพิ่มเติมในการทำงาน

  4.ด้านทักษะความสำพันธ์ระหว่างบุคคล
  - เวลามีปัญหาในการทำงานในห้องเรียน ได้นำปัญหานั้นไปปรึกษากับเพื่อนและอาจารย์ เพื่อแก้ไขปัญหาและช่วยกันหาทางออก

  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  - สามารถนำเทคโนโลยีในปัจจุบันมาเป็นตัวช่วยในการเรียนวิชานี้ ทั้งการหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา ตามเว็บไซร์ที่อาจารย์ได้แนะนำระหว่างที่เรียน

  6.ด้านวิชาชีพ
  - นำเอาหลักการพื้นฐานและเทคนิคต่างๆ มาใช้และอำนวยความสะดวกรวดเร็วในการทำงานจริง นำมาหารายได้ได้จริงในช่วงชีวิตทำงาน

  7.ดังหลักฐานแสดงคือ แจ้งชื่อ-นามสกุล และกลุ่มเรียน
  - นาย เสกสรรค์ เฉยพ่วง (กลุ่ม201)
  http://artd3302-seksan.blogspot.com/

  ReplyDelete
 8. ตอบสรุปหลังการเรียนรู้วิชาออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์
  นาย สุขวิทย์ เพิ่มทวี รหัสนักศึกษา 5421301135
  1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม-ทำให้รู้จักคำว่าตรงต่อเวลา การอ้างอิงถึงที่มา การให้เครดิตเจ้าของงานนั้นๆ
  2.ด้านความรู้-ได้เรียนรู้ทักษะการออกแบบกล่อง ทักษะด้านกราฟิกเพื่อสื่อความเด่นชัดของตัวบรรจุภัฑฑ์
  3.ด้านปัญญา- เกิดจากการทำความเข้าใจการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเว็บไซร์กราฟฟิกต่างๆ
  4.ด้านทักษะความสำพันธ์ระหว่างบุคคล- อาจารย์จะคอยให้คำแนะนำอยู่เสมอ
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์- ทักษะการคิดวิเคราะห์ได้ได้เรียนรู้จากหลัก 3ส ทำให้ทำงานอย่างเป็นระบบมีแบบแผนมากยิ่งขึ้น
  6.ด้านวิชาชีพ- สามารถนำไปประกอบอาชีพได้
  ที่มา :
  http://artd3302-sukkawitt.blogspot.com/
  issuu.com
  http://issuu.com/sukkawitt/docs/____________________________________93959d7364ed26

  ReplyDelete
 9. ตอบสรุปหลังการเรียนรู้วิชาออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์
  นางสาวแก้วมณี สุวรรณกุล 5611310508 ออกแบบนิเทศศิลป์
  1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  ทำให้ตรงต่อเวลามากขึ้น มีวินัยต่อตนเอง
  2.ด้านความรู้
  ได้ความรู้เกี่ยวกับ การออกแบบลวดลายลงบนบรรจุภัณฑ์
  3.ด้านปัญญา
  ได้เรียนรู้เว็ปไซต์การออกแบบต่างๆมากมาย
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  ได้คำแนะนำจากอาจารย์อยู่เสมอ คอยเตือน คอยสอนให้เราทำเป็น
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ได้รู้จักวิธ๊การวิเคราะห์งานได้เรียนรู้หลักจาก3ส ทำให้งานมีความระเบียบมากขึ้น
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  สามารถนำไปปรับเป็นวิชาชีพของตนเองต่อยอดในอนาคต
  7.ดังหลักฐานแสดงคือ แจ้งชื่อ-นามสกุล และกลุ่มเรียน
  นางสาวแก้วมณี สุวรรณกุล 5611310508 ออกแบบนิเทศศิลป์ กลุ่ม 101
  http://artd3302-kaewmanee.blogspot.com/
  issuu.com
  http://issuu.com/kaewmanee

  ReplyDelete
 10. ตอบสรุปหลังการเรียนรู้วิชาออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์
  นางสาวนพวรรณ แซ่เล้า 5611301721 ออกแบบนิเทศศิลป์
  1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  ทำให้มีความตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง
  2.ด้านความรู้
  ได้ความเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของสินค้าต่างๆ ว่าควรมีคุณสมบัติเเละลักษณะอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับสินค้า
  3.ด้านปัญญา
  ได้เรียนทักษะการใช้โปรแกรมต่างๆ ในการทำกล่องบรรจุภัณฑ์ และเทคนิคต่างๆที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในรายวิชา
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  ได้เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม การลงพื้นที่สำรวจ และสอบถามข้อมูลจากผู้ประกอบการ
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ได้นำหลักการ ส.3 มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุด และการใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ ที่ไม่เคยเรียนรู้ และได้นำมาฝึกฝนจนเกิดประโยชน์
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  สามารถนำวิชาความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้ในงานออกแบบต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องของบรรจุภัณฑ์ จึงเราเรียนรู้เทคนิคและวิธีต่างๆ จึงสามารถนำไปใช้ในวิชาชีพได้อย่างเชี่ยวชาญ
  7.ดังหลักฐานแสดงคือ แจ้งชื่อ-นามสกุล และกลุ่มเรียน
  นางสาวนพวรรณ แซ่เ้ลา 5611301721 ออกแบบนิเทศศิลป์ กลุ่ม 101

  http://artd3302-noppawansealoe.blogspot.com/
  http://issuu.com/drakqueenblackk/docs/____________________________________a4e32353716a78?e=19320767/31387920

  ReplyDelete
 11. ตอบสรุปหลังการเรียนรู้วิชาออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์
  1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่มากขึ้น และตรงต่อเวลา
  2.ด้านความรู้
  ได้รับความรู้ในการออกแบบลวดลายกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ รู้ลำดับขั้นตอนการทำงานที่ถูกต้อง และสามารถนำไปใช้ในชีวิตจากการทำงานได้
  3.ด้านปัญญา
  ได้รู้กระบวนลำดับการคิดสร้างสรรค์ผลงาน ว่ามี 3 ส. คือ
  1. ส.1 การสืบค้นข้อมูล
  2. ส.2 การสร้างสรรค์ตามสมมติฐาน
  3. ส.3 การสรุปผล
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  มีความสัมพันธ์ระหว่างหมู่เพื่อน ที่ได้มีการทำงานร่วมกัน ทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว ได้มีการปรึกษาพูดคุยและช่วยเหลืองานกัน อีกทั้งอาจารย์ได้คอยให้ความรู้ ความช่วยเหลือในการทำงานอยู่เสมอ
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ได้รู้ถึงลำดับขั้นตอนของการคิดวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ จากการสืบค้น วิเคราะห์จาก ส.1 ข้อมูลที่ได้มาประมวลผลเป็นงานใน ส.2 และได้สรุปผลตาม ส.3 โดยใช้ทักษะการออกแบบและเทคโนโลยีในการช่วยออกแบบ
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ ทั้งในด้านการวิเคราะห์ กระบวนการทำงานเป็นกลุ่ม และทักษะการใช้เทคโนโลยี
  7.ดังหลักฐานแสดงคือ แจ้งชื่อ-นามสกุล และกลุ่มเรียน
  นางสาวณัฐณิชา ภูเขียวธนโชติ 5611310706 ออกแบบนิเทศศิลป์ กลุ่ม 101
  http://artd3302-natnicha.blogspot.com
  issuu.com
  http://issuu.com/natnicha0030/docs/______________________________/1?e=16813926/31403143

  ReplyDelete
 12. ตอบสรุปหลังการเรียนรู้วิชาออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ ภาคเรียนที่ 1/2558
  นายอนุสรณ์ เสาร์ศรี 5721311289

  1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม-คือการที่เราได้คิดงานที่มาจากความคิดของตัวเองมากขึ้น ไม่นำงานของคนอื่นมาทำเป็นงานของตัวเอง แต่ถ้านำงานของคนอื่นมาควรดัดแปลงให้เป็นของตัวเอง หรือให้เครดิตกับงานของเจ้าของผลงานด้วย

  2.ด้านความรู้-ได้เรียนรู้ทักษะการใช้งานคำสั่งตัวโปรแกรมต่างๆ เรียนรู้ที่จะทำการคิด วิเคราะห์ วางแผน ก่อนทำเดินการทำจริง

  3.ด้านปัญญา- ความเข้าใจในตัวโปรแกรม คำสั่งต่างๆของโปรแกรมที่เราได้นำมาใช้

  4.ด้านทักษะความสำพันธ์ระหว่างบุคคล- เพื่อนๆในห้องมีการช่วยเหลือกันและกันมาก มีการพูดคุยกันถึงเรื่องของตัวชิ้นงานจริง มีการแนะนำคำสั่งของตัวโปรแกรมที่เราไม่ถนัด อาจารย์จะคอยให้คำแนะนำ แนวคิด เพิ่มเติมอีกทาง

  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์- สามารถนำหลักของการทำงาน ส1-ส3 ไปใช้ในกระบวนการทำงานจริงได้ทั้งหมด

  6.ด้านวิชาชีพ- ทักษะทางโปรแกรมต่างๆสามารถนำไปใช้งานจริงได้ทั้งหมด

  นายอนุสรณ์ เสร์ศรี 5721311289 ออกแบบนิเทศศิลป์ กลุ่ม 101
  http://artd3302-anusorn.blogspot.com/

  ReplyDelete