Thursday, September 22, 2011

ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรู้จริงในวิชา arti3314 ภาคเรียนที่ 1/2554

ผศ.ประชิด ทิณบุตร อาจารย์ผู้สอนประจำวิชาการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นผู้แทนมอบเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ การแปรรูปข้าวโพดหวาน ของคลัสเตอร์ข้าวโพดหวานกาญจนบุรี ให้แก่นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกผลงานร่วมแสดงจากโจทย์การเรียนรู้จากการทำงานจริง(Work-Based Learning) ในหัวข้องาน Final Design Project : Kanchanaburi Sweet Corn Product & Graphic Adaptation จาก 4 กลุ่มเรียน ทั้งภาคปกติและภาคนอกเวลา รวม 5 คน โดยได้รับการสนับสนุนเป็นเงิน จำนวนรวม 2,00 บาท จาก บริษัท เอซีที อินเทลลิเจ้นท์ จำกัด บริษัทที่ปรึกษา ที่รับผิดชอบจัดการงาน ตามโครงการยกระดับขีดความสามารถการรวบกลุ่มอุตสาหกรรมข้าวโพดหวาน จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2554 ของสำนักงานอุตสหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี

No comments:

Post a Comment